Four Tet, Planet.

‘Seven-plus minutes of sprawling, celestial splendour’, Kieran Hebden – aka Four Tet – breaks his radio silence to set Planet out on its way.